Bedre varsler til sjøs

I karttjenesten på yr.no er det gjort forbedringer på hav- og kystvarslene.

Hva finner du på yr.no/kart av varsel til sjøs:
•    Havtemperatur
•    Havstrømmer
•    Saltholdighet
•    Bølgehøyde

Hvordan forstå varslene:

Havtemperatur er varsler av havtemperaturen i 3 meters dyp, altså nær overflaten.

Havvarslingsmodellen som vi bruker trenger input av observasjoner, akkurat slik som andre varslingsmodeller. Men mens vi på land har mange målestasjoner, er det få målinger av temperatur i faste punkter. Dermed blir data fra   satellitter, som måler temperaturen over store områder, viktig for havmodellen.

Temperaturen nær overflaten påvirkes av lufttemperaturen og temperaturen i det vannet som strømmer forbi. Havtemperaturen langs vestkysten av Norge bestemmes i stor grad av det innstrømmende og relativt varme (og salte) Atlantiske vannet sørfra. I Skagerrak er temperaturen derimot bestemt av det relativt ferske og kalde vannet som strømmer ut av Østersjøen gjennom Kattegat.

Havstrøm er varsler av strøm fra samme dyp som havtemperaturen (3 meters dyp). Strømmene er indikert ved piler som forteller både om farten og retningen. Jo lengre piler, jo sterkere strøm i den retningen pilen peker.
Havstrømmer skapes av vind, lufttrykk, tidevann og trykkforskjeller skapt av forskjeller i  i temperatur og saltholdighet. På samme måte som i atmosfæren dannes det ofte jetstrømmer.  I havet finner vi disse som oftest langs sokkelskråningene. De er instabile og danner virvler (havets lavtrykk og høytrykk). Det er i virvlene og i jetstrømmene vi finner de kraftigste havstrømmene, rundt 1 m/s. Gjennom trange sund og streder vil det til tider være kraftige strømmer på grunn av tidevannet (slik som Saltstraumen). For strømvarslene er det nå slik at jo nærmere du er kysten jo høyere detaljgrad. Detaljgraden blir imidlertid dårligere utover i varslingsperioden.

Saltinnhold er varsler av saltholdighet fra samme dyp som havtemperatur og havstrøm (3 meters dyp).
Sammen med temperaturen påvirker saltholdigheten trykket i havet og dermed havstrømmene. At havvannet er salt gjør at vi flyter lettere enn i ferskvann. Normal saltholdighet i Atlanterhavet er rundt 35 promille, mens f.eks. Østersjøen bare har 6-8 promille. Vannet i Skagerrak, som er Atlanterhavsvann blandet opp med Østersjøvann og vann fra kontinentet, er derfor mye ferskere (og derfor lettere) enn Atlanterhavsvann og har en saltholdighet på 20-28 promille. Også kystvannet langs Vestlandet og nordover er ferskere, stort sett mellom 30-35 promille. Nær større elver som Glomma og Dramselva er også vannet ferskere.

Bølgehøyde er et varsel om bølger skapt av vind. Kalles også sjøtilstanden. Varsel om bølgehøyde er en kombinasjon av vindsjø som er dannet av den lokale vinden og dønningene fra vindsystemene langt bort. Den varslete bølgehøyden er  signifikant bølgehøyde. Denne er middelet av den høyeste tredjedel av bølgene over en periode på 20 minutter. Varselet inneholder signifikant bølgehøyde indikert ved kvotelinjer og en fargekode. Midlere bølgeretning er gitt ved piler av fast lengde (pilen angir kun retning).
Er det varslet 5-6 meter høye bølger, så betyr ikke dette at det er de høyeste bølgene du vil møte.  Høyden av de enkelte bølger i sjøtilstanden vil variere mye. Du kan derfor forvente enkeltbølger som er opptil dobbelt så høye som varslet bølgehøyde.

For alle varslene er det slik at vi bruker flere varslingsmodeller. Jo nærmere norskekysten du ønsker et varsel, jo høyere er detaljgraden.  Merk også at detaljgraden blir dårligere utover i varslingsperioden.

Farled – sjøens vegnett er tegnet inn
Dersom du zoomer deg inn langs norskekysten, vil du se at et hvitt stiplet «vegnett» viser seg. Hele norskekysten er dekket av et standarisert referansesystem av ulike farledskategorier. Farledene skal hjelpe deg til å finne fram i kartet. Klikk på et punkt i farleden og få opp marinogram for det punktet. Kystverket er ansvarlig for farledene i Norge.

Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018