Yr 5 år i 2012

Fakta om Yr

  • Yr blir laga av NRK og Meteorologisk institutt.
  • NRK er ansvarleg for design, brukargrensesnitt og leverer nettsidene til publikum, Meteorologisk institutt er ansvarleg for datagrunnlaget og alle vêrvarsla.
  • Yr har varsel for over ti millionar stader i verda; en million av desse er i Noreg. Dei norske varsla blir oppdatert seks-åtte gongar i døgeret.
  • I tillegg til varsla har Yr fleire andre relaterte tenester: vêrradar, satellittbilete, pollenvarsel o.s.v.
  • Opp til 9 millionar unike brukarar er innom Yr kvar veke (tal frå TNS Gallup, juli 2015).
  • Yr gjev vekk gratis vêrdatal til alle som vil ha.

Yr vart offisielt lansert 19. september 2007, og i 2012 fylte tenesta 5 år. Her er nokre glimt frå historia til Noregs største vêrnettstad.

Yr er i dag blant dei aller største dedikerte vêrnettstadene i Europa. Saman med bl.a. storm.no og pent.no har Yr ført til at nordmenn i dag har kanskje verdas beste vêrvarslingstilbod.

Idéen om Yr vart unnfanga på eit seminar om ekstremvêrveka i NRK hausten 2006. Både NRK og Meteorologisk institutt hadde planar om å lage nye vêrnettsider, og etter mange diskusjonar utover hausten og vinteren fann vi ut at vi kunne lage eit langt betre tilbod til brukarane dersom vi slo oss saman for å lage ei felles vêrteneste.

Traurige vêrnettsider i 2006

I 2006 fanst det svært få vêrnettstader i verda, og tenestene var ikkje mykje å skryte av: Meteorologisk institutt varsla vêret for 80 byar i Noreg, NRK hadde litt fleire og varsla for drøye 500 stader. I dag har Yr varsel for nesten 9 millionar stader i verda!

Kvaliteten på varsla var heller ikkje særleg god, og du måtte nøye deg med eitt symbol og ein temperatur per dag. Årsaka var rett og slett at det kosta pengar å kjøpe vêrvarsel, og det var ikkje før Meteorologisk institutt bestemte seg for å gjere alle norske vêrvarsel gratis at ei teneste som Yr kunne bli lansert. I dei aller fleste andre europeiske land må ein framleis kjøpe tilgang til vêrvarsel, dette er noko av forklaringa for kvifor Yr i dag har brukarar frå godt over 200 land i heile verda.

Slik såg met.no og nrk.no/ver ut i 2007. Lanseringa av Yr gjorde at nordmenn fekk svært mykje betre varsel!

Yr betalansert i mai 2007

Den fyrste framsida på Yr, sumaren 2007. Klikk for større bilete!

Vi starta arbeidet med Yr i januar 2007, og i slutten av mai la vi ut dei aller fyrste nettsidene for testing. Nettsida skilde seg frå alle andre vêrnettstader på den tida ved dei detaljerte varsla og ved at ein større del av det meteorologiske datagrunnlaget vart gjort tilgjengeleg for brukarane.

Vi ville opprinneleg at tenesta skulle heite vær.no, men etter lange forhandlingar med han som eigde domenet gav vi opp og arrangerte namnedrodlingsdugnad. Vi landa til slutt på at «Yr» ville vere eit godt namn – yr er eit fantastisk norsk ord som både tyder glad, småkåt og  vilter i tillegg til «små regndropar». Domenet yr.no var opprinneleg heimesidene til trålerrederiet Ytre Rolløya AS, men dei var snille og lot oss overta domenet slik at vi kunne få lansert tenesta.

Den aller fyrste versjonen av Yr var ikkje mykje å skryte av: Varsla var svært dårlege, og vi måtte leggje ein stor boks med åtvaringar på toppen av alle sidene. Vi bad om hjelp til å kvalitetskontrollere varsla, og fekk tusenvis av gode tilbakemeldingar gjennom heile sumaren. Alle tilbakemeldingane gjorde at vi fekk retta opp i feil og manglar som hadde vore i dei meteorologiske modellane i ei årrekkje. Meteorologane kjende til desse feila, men det vart ikkje prioritert å rette dei før varsla vart vist fram til vanlege brukarar.

I løpet av testperioden låg det store åtvaringar på toppen av alle sidene på Yr – varsla var ikkje til å stole på, og det var store tekniske problem med sida.

Trass i at vi prøvde å halde betaversjonen hemmeleg spreidde ryktet seg, og etter seks veker var det meir enn 100 000 som brukte yr.no kvar veke. Det vart ein sumar prega av teknisk kaos: Vi hadde aldri sett for oss at tenesta skulle bli så populær, og sidene gjekk ned fleire gongar dagleg fordi vi ikkje hadde god nok kapasitet. Yr vart òg grundig omtalt i avisene, bl.a. Aftenposten, Dagbladet og Vikebladet for å nemne nokon.

Yr fekk mykje omtale sumaren 2007, både i riks- og lokalaviser. Her er eit eksempel på svært rosande omtale frå Vikebladet.

Det hagla inn med tilbakemeldingar, gode tips og råd frå brukarane. Det kom flest tilbakemeldingar om kvaliteten i varsla, men òg svært mange om stadnamn og staving av stadnamn. I juli 2007 vart til og med direktøren i Språkrådet og Utanriksdepartementet kopla inn for å avgjere om Yr skal bruke danske eller grønlandske stadnamn på Grønland!

Utviklinga av time-for-time-varselet på Yr.

Offisiell lansering 19. september 2007

yr.no vart raskt ei populær teneste, og fekk nesten 300 000 brukarar i veka før offisiell lansering.

Etter tre månader med betatesting var endeleg kvaliteten i vêrvarsla blitt gode nok til at yr.no kunne bli offisielt lansert. Den store raude åtvaringsboksen på toppen av sidene vart fjerna, og redaksjonen sette i gong med utvikling av nye funksjonar og tenester.

Brukarane av Yr var tett involvert i utviklinga av tenesta, og yr-panelet vart etablert hausten 2007. Dette var snille brukarar av Yr som hadde sagt ja til å få skisser og utkast til nye funksjonar tilsendt på e-post slik at redaksjonen kunne få tilbakemeldingar på om dei nye tenestene var forståelege og gode.

Det fyrste større redesignet kom allereie i desember 2007: Etter mange brukartestar såg vi at nesten alle misforstod varsla, og trudde at varsla eigentleg var laga for dei meteorologiske målestasjonane. Slik er det ikkje: det blir laga eigne varsel for alle 9 millionar stader på yr.no.

Dei aller fleste brukarane var svært nøgde med Yr, og brukartala steig til ein halv million i veka. I ei brukarundersøking gjennomført av Userneeds i november 2007 sa 99,3 prosent av brukarane at dei var nøgde eller svært nøgde med yr.no. Rett etterpå fekk Yr Rosingprisen for Årets beste netteneste, Språkprisen frå Språkrådet og vart òg kåra til Årets beste netteneste av Direktoratet for forvaltning og IKT. Rett etterpå oppsto den fyrste store alvorlege feilen i varsla, og det hagla inn med klagar etter at Yr varsla opptil 20 gradar feil i fjellet!

Betring av datagrunnlaget og mange nye tenester i 2008

Erfaringane frå hausten 2007 gjorde at meteorologane sette alle klutar til for å gjere kvaliteten på varsla betre, og kvaliteten vart gradvis betre ut over våren 2008. Blant bieffektane av dette var 30 millionar nye sider med varsel for utlandet, slik at nordmenn som hadde blitt vande med å bruke Yr heime kunne få dei same tenestene på ferie. Etter kvart fekk yr.no òg betre kystvarsel med betre temperaturvarsel for kystbyane.

I januar 2008 kom det skikkeleg språkhandtering på Yr. Fram til då hadde store delar av tenesta vore på nynorsk, no vart alle tekstar òg omsett til bokmål.

iPhone-appen kom i januar 2009. Applikasjonen skal utvidast og bli meir avansert i 2012 og 2013.

PDF-versjonen av varsla vart òg lansert. Dette er ei utskriftsvenleg versjon av varsla, som er eigna for å skrive ut og hengje opp i f.eks. resepsjonen på hotell og turisthytter. Det vart òg laga ein eigen podkast-versjon av Yr spesielt tilpassa blinde og svaksynte, det kom pollenvarsel, skogbrannfarevarsel, skiførevarsel, eigne javascript-varsel og ikkje minst funksjonen «Mine stader» der ein kan samanlikne varselet for fleire stader på ein gang. Etter kvart byrja redaksjonen å arrangere avstemningar blant brukarane over kva slags nye tenester som skulle kome på Yr. Ein klår vinnar var eigne mobilsider, som vart lansert hausten 2008, og iPhone-appen som vart lansert i januar 2009.

Vêrstatistikksidene kom i februar 2008. Her kan du sjå korleis vêret har vore dag for dag det siste året på alle målestasjonane til Meteorologisk institutt over heile landet.

I mai 2008 passerte Yr for fyrste gong 1 million unike brukarar i veka.

I 2009 vart Yr kjend i resten av verda

Yr er fyrst og fremst laga for nordmenn: NRK og Meteorologisk instutt er finansiert av lisens- og skattepengar, og oppgåva vår er å lage gode tenester for nordmenn. Men: Vêrvarsel stoppar ikkje ved landegrensene, og svært mange svenskar oppdaga etter kvart yr.no. Ein artikkel i det sørafrikanske magasinet Farmer’s weekly gjorde òg at nesten 100 000 sørafrikanarar byrja bruke yr.no!

I mai 2009 passerte Yr éin million norske brukarar i veka, og i juni steig det totale brukartalet til over to millionar unike brukarar i veka.

Sumaren 2009 var prega av mange regnbyger og ustabilt vêr, og yr.no fekk heftig kritikk frå turistnæringa for å ha for pessimistiske varsel. Løysinga vart å auke oppdateringsfrekvensen på varsla, og ikkje minst at statsmeteorologane byrja korrigere varsla manuelt frå hausten 2009.

Sumaren 2009 passerte Yr éin milliard utstedte varsel til saman frå lanseringa. Det vart til og med arrangert konkurranse om kven som fekk sjå varsel nr 1 000 000 000.

Ein av dei hyppigaste klagane frå brukarane av Yr var at nattsymbola viste feil månefase (!). Dette vart retta på i mai 2009, og no visar alle nattsymbola ein korrekt måne. Det vart òg heftige protestar frå nord og avisskriving etter at yr.no lot mørketida starte ein månad for tidleg.

Meir avanserte varsel i 2010

I 2010 kom det fleire meir avanserte funksjonar på Yr. Dei viktigaste var sannsynlegheitsvarsla (der du kan sjå sannsynlege utviklar for temperatur og nedbør), fargekoding av varsla etter kor sikre dei er (grønt=ganske sikkert, raudt=svært usikkert) og ei endring av meteogrammet for å vise bygenedbør på sumaren.

Sannsynlegheitsvarsla kom i 2010. Her kan du sjå sannsynleg vêrutvikling dei neste dagane.

Ein valdsam kuldeperiode i januar førte til ny brukarrekord: 2,5 millionar unike brukarar var innom for å sjekke når kulda skulle gå over. Til sumaren steig brukartala endå meir, og vi passerte 3 millionar unike brukarar i juli 2010.

Utvikling av nye tenester på yr.no i 2010 og 2011.

Utvikling av nye tenester på Yr i 2010 og 2011.

Fram til 2010 var Yr tilgjengeleg på nynorsk, bokmål og engelsk. I februar vart heile tenesta omsett til kvensk av Kvensk institutt, og det kom nesten hundre e-postar med spørsmålet om «kva i all verda er kvensk?» frå brukarane.

I august 2010 vart Yr for alvor drege inn i storpolitikken etter at vi vart skulda for å støtte Israels okkupasjon av Palestina (!).

Nytt design og kvalitetskontroll i 2011 og 2012

I januar 2011 la vi ut betaversjonen av «nye yr.no». Dei gamle nettsidene såg relativt gamaldagse ut etter å ha vore 4 år på lufta, og eit nytt og friskare design vart lansert i april. Norsk designråd gav seinare Yr «Merket for god design» for den nye profilen.

Testversjonen av «nye yr.no» med justert design vart lagt ut i januar 2011.

Påsken 2011 vart det lansert nye snøskredvarsel, og nærmare sumaren vart det lagt til fleire tusen nettkamera på yr.no. På slutten av året kom det nye vêrstatistikksider, der du bl.a. kan sjekke korleis vêret var då du vart fødd!

Yr publiserer statistikk som viser kor gode varsla er.

Den kanskje viktigaste funksjonen som kom på yr.no i 2011 var «Kor gode er varsla på yr.no». Her kan du sjekke kor gode temperaturvarsla har vore dei siste dagane, slik at du kan vite kor treffsikre varsla er for tida. Kvaliteten på temperaturvarsla varierer gjennom året, men i juli 2012 var heile 94 prosent av temperaturvarsla på yr.no under 2° feil. Nedbørvarsla er derimot ikkje like gode, og her kjem det fleire nye tenester frametter.

Hjelp oss å gjere Yr betre!

Yr har heilt frå starten fått enormt mykje hjelp frå brukarane av tenesta. Det er fantastisk at så mange sender e-post til oss med framlegg til forbetringar og ynske om nye tenester. Vi set stor pris på alle desse innspela.

Dersom det er noko du saknar på Yr er det berre å ta kontakt med oss, så skal vi sjå kva vi kan få til!

 

 

 

 

Sist oppdatert 7. mai 2018 kl 13:09
Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018