Vilkår for bruk av innhald frå Yr

Du kan bruke og vidareutvikle delar av innhaldet på Yr i andre applikasjonar og tenester. Det er viktig at du les informasjonen på denne sida nøye for informasjon om kva du kan og ikkje kan gjere.

Innhaldet på Yr tilhøyrar Meteorologisk institutt og Norsk rikskringkasting AS (NRK) og er verna etter m.a. lov om opphavsrett til åndsverk m.m.

Innhaldet på nettsidene er delt i to opphavsrettskategoriar:

  • Fritt innhald: Innhald du fritt kan bruke dersom du fylgjer retningslinene våre. Dette er f.eks. alle XML-ar, RSS-filer, Javascript og meteogram.
  • Opphavsrettsverna innhald: Innhald som ikkje kan vidareformidlast eller nyttast på andre tenester. Dette gjeld alle artiklar, alle foto og alt anna innhald.

Fritt innhald på Yr

Det frie innhaldet kan fritt vidareformidlast, vidareutviklast og utnyttast dersom du fylgjer retningslinene våre. Du må m.a. merke alt innhald med at det kjem frå Yr, og du må lage lenker attende til dei relevante sidene.

Vi har laga eit fullt oversyn over det frie innhaldet på Yr på ei eiga side: Lag dine eigne tenesterDet er viktig at du les retningslinene for utviklarar nøye.

Opphavsrettsverna innhald på Yr

Alt innhald som ikkje er eksplisitt omtalt på sida «Lag dine eigne tenester», er verna av opphavsretten og du kan ikkje bruke, laste ned eller vidareformidle dette innhaldet.

Meteorologisk institutt og NRK har einerett til å framstille eksemplar av nettsidene og appane sine, og til å gjere nettsidene tilgjengelege for ålmenta. Innhald og design frå nettsidene eller appane som tekst, logoar, stillbilete, lyd, video m.m kan difor ikkje kopierast, reproduserast, republiserast, lastast ned eller på nokon annan måte gjevast att eller overførast utan etter skriftleg godkjenning frå eigarselskapa. Unntak gjeld for enkeltståande eksemplar til privat, ikkje-kommersiell bruk.

Meteorologisk institutt og NRK aksepterer bruk av lenker til sidene, så lenge dette er lenker til heile nettsider, utan bruk av rammer og/eller andre tillegg/endringar. Det er ikkje lov å lage lenker direkte til enkeltståande element som f.eks. lyd, video og stillbilete, eller å lage lenker som gjer det mogleg å kopiere eller laste ned innhald. Ved deling av utsnitt frå yr, må yr krediterast på en tydeleg måte.

Kopiering eller nedlasting i strid med rettane til Meteorologisk institutt og NRK kan medføre erstatnings- og/eller straffeansvar.

Eventuelle spørsmål kan rettast til informasjonsdirektøren i Meteorologisk institutt eller informasjonsavdelinga i NRK.

Sist oppdatert 5. februar 2018 kl 15:12
Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018