95

55290 Sognefjellhytta

Lom, Oppland. 1413 m.o.h. 61.5647 7.9979